REGULAMIN SKLEPU BIOKOALA

 

 

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia przez właściciela sklepu BioKoala sprzedaży produktów – żywności ekologicznej za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.biokoala.pl.

2.    Sprzedawcą i administratorem sklepu BioKoala jest spółka Delikatesy Ekologiczne Naturalny24 Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000607296, NIP 8943074826,Regon 363948150.

3.    Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej na odległość z klientem w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30. 05.2014r. o prawach konsumenta.

4.    Informacje handlowe, reklamy produktów, cennik oraz wszelkie inne informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego.

5.    Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

II.    ZAMÓWIENIA

 

1.    Sklep internetowy BioKoala realizuje zamówienia wysyłkowe na terenie całej Polski.

2.    Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się z nim potwierdza się tworząc konto w sklepie oraz składając zamówienie jeżeli kupujący nie posiada konta w sklepie.

3.    Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4.    Realizacja zamówienia następuje:

a)     po uzupełnieniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, potwierdzeniu go i wybraniu formy dostawy – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

b)   po uzupełnieniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, potwierdzeniu go i wybraniu formy dostawy i dokonaniu płatności online;

c)    po uzupełnieniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, potwierdzeniu go i wybraniu formy dostawy i płatności karta po uzyskaniu autoryzacji;

5.    Zamówienia dokonuje się umieszczając wybrane produkty w koszyku i ostatecznie zatwierdzając jego zawartość. Można jednak dokonywać zamówienia drogą mailową kontaktując się ze Sprzedawcą.

6.    W przypadku gdy podane dane lub uzupełnione w panelu Twoje konto są niewystarczające i należy je uzupełnić sklep skontaktuje się z Państwem.

7.    Wraz z przesłaniem zamówienia i potwierdzeniem przyjęcia go do realizacji przez Sprzedawcę i przesłaniem na adres mailowy Kupującego następuję zawarcie umowy sprzedaży. Dla stron umowy wiążące są informacje znajdujące się na stronie w momencie zakupu (ceny, termin, sposób dostawy i jej cennik, charakterystyka i cechy towaru).

8.    Zamówienie można anulować jedynie bezpośrednio po jego złożeniu wysyłając na adres e-mail Sprzedawcy informację o jego anulowaniu lub zgłaszając to telefonicznie. Informacje o anulowaniu mają Państwo dostępne w panelu Twoje konto zakładka Moje pokwitowania-korekty płatności.

9.    Szczegółowe informacje na temat złożonych zamówień i ich szczegółów sprawdzić można w panelu Twoje konto zakładce Historia zamówień.

10.    Termin realizacji zamówienia dla produktów, które są dostępne w magazynie wynosi 3 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient będzie informowany o szczegółach realizacji zamówienia. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie lub niedostępnych w magazynie termin zostanie określony podczas składania zamówienia.

 

III.      CENY, WARUNKI DOSTAWY  I FORMY PŁATNOŚCI

 

1.    Ceny podane na stronie sklepu BioKoala są cenami brutto zawierającymi podatek VAT i zostały podane w walucie polskiej.

2.    Ceny poszczególnych produktów nie zawierają kosztów dostawy. Cenny kosztów dostawy dostępne są na stronie sklepu. Klient sam decyduje składając zamówienie jaką formę dostawy wybiera.

3.    Cena wiążącą dla klienta jest cena, który dostępna była na stronie sklepu w momencie składania zamówienia.

4.    Klient może wybrać formę dostawy za pośrednictwem kuriera firmy DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatu Inspost.

5.    Klient może dokonać płatności za pośrednictwem karty płatniczej (Visa i MasterCard) , w momencie odbioru przesyłki, za pośrednictwem przelewu, PayPal i Skrill. Sprzedawca ma prawo ograniczyć niektóre formy płatności lub żądać w niektórych przypadkach zamówień przedpłaty co zostanie ustalone każdorazowo indywidualnie z klientem.

6.    Klient za dokonany zakup może otrzymać również fakturę VAT, w tym celu składając zamówienie powinien zaznaczyć wolę jej otrzymania.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTARCZONE PRODUKTY

 

1.    Sprzedawca zapewnia, że wszystkie produkty dostępne w sklepie posiadają gwarancje producenta.  Gwarancja produktu jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza możliwości zgłoszenia reklamacji przez konsumenta.

2.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad i zgodny z opisem zawartym na stronie sklepu.

3.    Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady produktu, jeżeli klient w momencie zakupu został poinformowany o wadzie produktu i posiadał taką wiedzę.

4.    W przypadku stwierdzenia po otrzymaniu produktu wady produktu lub jego niezgodności z opisem i cechami charakterystycznymi produktu opisanego na stronie sklepu BioKoala klient ma prawo do złożenia reklamacji.

5.    Zgłoszenia reklamacji dokonać należy listownie na adres Sprzedawcy lub na adres mailowy [email protected] opisując wadę produktu lub jego niezgodność oraz swoje żądanie. Można dołączyć zdjęcia.

6.    Zgłoszenie reklamacji produktu powinno nastąpić przed upływem terminu jego ważności.

7.    Klient w przypadku wady produktu może żądać obniżenia jego ceny, wymiany produktu na wolny od wad i dostarczenie na koszt Sprzedawcy oraz zwrotu pieniędzy za produkt.

8.    Sprzedawca rozpatruje reklamację otrzymaną od klienta w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. Informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostaje pisemnie udzielona na adres zamieszkania klienta lub adres e-mail. Pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi uznawane jest za jej uznanie.

V.   REKLMACJE I ODSTAPIENIE OD UMOWY DLA KLIENTÓW BĘDACYCH PRZEDSIEBIORCAMI

 

1.    Niniejszy punkt regulaminu dotyczy umowy sprzedaży zawieranej na odległość z klientami mającymi status przedsiębiorcy.

2.    Otrzymując produkty kupujący powinien w pierwszej kolejności dokonać ich zbadania w czasie i sposób przyjęty dla rzeczy tego rodzaju i niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę. Jeżeli stwierdzi, ze doszło do uszkodzenia przesyłki w czasie jej przewozu powinien dokonać wszelkich formalności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3.    Produkty zakupione w sklepie uznaje się za wydane Klientowi wraz z przekazaniem ich celem dostarczenia przewoźnikowi.

4.    W przypadku wad, które wyjdą na jaw później należy zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5.    Jeżeli towar ma wady klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

6.    Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Niniejszy Regulamin może podlegać aktualizacji. Wszelkie jego zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu i dostępne w panelu klienta.

2.    Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od jego publikacji.